Cele mai citite articole

 • All Post
 • Cancan
 • Cultura
 • Economie
 • Eveniment
 • Generale
 • Politica
 • Social
 • Sport
 • Stirea zilei
 • Top Brasov

Dream Life in Paris

Questions explained agreeable preferred strangers too him her son. Set put shyness offices his females him distant.

Categorii

Edit Template

Noi angajări la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav

 Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, un concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, după cum urmează:

 • 4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul I, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară/ Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:  

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL.

 • 1 post de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară/ Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară

Condiţii specifice:  

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL.

Alte condiții pentru ocuparea celor 5 posturi:

– persoana să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Anunţul de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A., conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau raport REVISAL;

– certificat de cazier judiciar sau extrasul de pe cazierul judiciar, după caz;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– fișă de aptitudini de la Medicina Muncii, cu concluzia „Apt agent securitate aeroportuară, apt lucru în tură 12/24 respectiv 12/48”.

– curriculum vitae, model comun european;

– copie după livretul militar, dacă este cazul;

– fișa candidatului.

Concursul se va desfăşura în 4 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba practică/sportivă eliminatorie (100 puncte), proba scrisă (test grilă – 100 puncte), interviul (100 puncte).

Important:

Sunt declarați admiși la proba practică, proba scrisă, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din totalul de 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute. De asemenea, pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

Calendarul de desfăşurare a concursului

– Depunerea dosarelor: 1-7.09.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– Selecţia dosarelor: 8-11.09.2023;

– Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Proba practică (sportivă): 14.09.2023;  

– Proba scrisă: 19.09.2023, ora 11:00;

– Afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Afişarea rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, începând cu data de 01.09.2023 până în data de 07.09.2023, ora 15:00, la sediul Regiei – Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, judBrașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro

C.R.

Share Articol:

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like:

PUBLICITATE

RECLAMA TA AICI !

Urmariti-ne pe FACEBOOK

Doriti sa fiti informati?!

Inscrieti-va la Newsletter.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Edit Template

SPORT

CULTURA

DESPRE

SITE INDEPENDENT DE STIRI

Tags

Stiri recente

 • All Post
 • Cancan
 • Cultura
 • Economie
 • Eveniment
 • Generale
 • Politica
 • Social
 • Sport
 • Stirea zilei
 • Top Brasov

© 2023 jurnaluldebrasov.ro